Regulamin serwisu [email protected]

I Definicje:

Regulamin – ogół zasad zamieszczonych w niniejszym dokumencie, określających właściwy sposób użytkowania serwisu.
Serwis – internetowa strona www, o charakterze informacyjnym, znajdująca się pod adresem http://www.variatkowo.pl oraz prowadzona przez Administratora.
Administrator – Kamil Szadura  (Kabson) odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu
Usługa –  usługa polega na odesłaniu Użytkownikowi zwrotnej wiadomości SMS ze specjalnym Kodem, który należy wpisać w miejscu do tego wskazanym, by uzyskać zakończyć rejestrację w Serwisie.

II Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z Usługi dostępnej w Serwisie.
 2. Decydując się na skorzystanie z usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
 3. Dostawcą oferowanej w Serwisie Usługi dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
 4. Szczegółowy regulamin dostawcy Usług i Serwisów SMS firmy DOTPAY jest dostępny pod tym adresem.
 5. Administrator przetwarza i przechowuje numery telefonów komórkowych, z których Użytkownicy wysyłają wiadomości SMS, wyłącznie w celu zrealizowania usługi.
 6. Administrator zastrzega sobie także prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.06.2016 r.

III. Charakterystyka Użytkowników i Usługi

 1. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.
 2. Użytkownik, chcący uzyskać dostęp do płatnej treści musi wcześniej podać swój adres email na który zostaną wysłane dane logowania a następnie wysłać wiadomość SMS o treści AP.VARR, pod numer 72068. Gdy Użytkownik prawidłowo wyślę wiadomość SMS, otrzyma na swój numer telefonu (z którego nadał SMS), wiadomość zwrotną, zawierającą Kod Dostępu przeznaczony do wpisania w trakcie rejestracji.
 3. Koszt SMSa to 2.00 zł netto (2.46 zł brutto).
 4. Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.
 5. Operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych, czyli dostarczenie wiadomości SMS w ramach oferowanej usługi.
 6. Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:
 • Skorzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
 • Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
 • Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.

IV. Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje i roszczenia związane z niewłaściwym działaniem Usługi należy zgłaszać niezwłocznie Administratorowi najpóźniej do trzech dni roboczych (tj. 72 godzin) od momentu zaistnienia usterki wykorzystując formularz zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje uniemożliwiające weryfikacje zgłoszenia (posiadające niekompletne dane) będę automatycznie odrzucane.
 4. Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Administratora poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadkach szczególnych Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.